Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 22  > >>

Jaro ve školce

S měsícem březnem nám ve školce začalo jaro. Společně jsme zahnali zimu a přivítali jaro. Na popeleční středu jsme si povídali o popelci a na zahradu školky za námi přišel pan farář. Ukázali jsme si kočičky, pálili jsme staré větvičky a nakonec pan farář udělal dětem znamení kříže.

Ve školce mnoho času věnujeme vztahům mezi dětmi, mezi dětmi a námi dospělými a i vztahům mezi pracovníky MŠ navzájem. Zvláště v postním období se zaměřujeme na to, abychom si všímali toho, když pro nás někdo něco  udělá, rozvíjíme u nich cit všímat si toho druhého, vědět, že nejsem tady sám, jsme tu společně. Rozvíjíme v dětech radost z toho, že někoho obdaruji.  U malých dětí stačí, že chce někdo s ním jít za ruku, že si může hrát s „velkými „ dětmi.  Větší děti již dokáží ocenit pomoc a

Zde je několik postřehů dětí o naší školce, proč jsem tady rád:

„Nejradši jsem, že jsem tady našla kamarády“

„Nejradši mám ve školce lego“

„Mě se nejvíc líbí, když někdo slaví narozeniny“

„Mě se líbí, když si hraju se Sárinkou a Amálkou“

„Nejvíc se mi líbí ve školce výlety. Hlavně ten na Rovina. V létě si tam můžeme udělat PIKNIK“

„Nejraději ve šklce mám modelovací písek“

„Ve školce se mi nejvíc líbí lego a to, jak jsme jednou bloudili“

„Ve školce se mi nejvíc líbí kříž a s panem farářem v kroužku“

„Já mám nejradši Káju, Elinku, Amálku, Bětušku a Péťu a Davídka a … a…a…prostě všechny. A nejvíc se mi líbilo, jak jsme bloudili lesem a taky naše zahrádka a náš dnešní výlet“

„Ve školce se mi nejvíc líbí zážitky. Třeba jít na Kaňk a nebo jít plavat“

„Mě se nejvíc líbí plavání a výlet k nám“

„Nejvíc se mi ve školce líbí, že jsem si tu našla kamarády a kamarádky“

I pro nás pedagogy je velkou radostí to, že můžeme být s nimi, pozorovat, jak nám děti rostou před očima a to nejen velikostí oblečení, ale hlavně ve vztazích – k sobě, ke kamarádům, k rodičům, k přírodě a Bohu.

V Kutné Hoře dne: 27. 3. 2017

Stanovení podmínek pro podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora v souladu s § 34 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18:

Místo pro podávání žádostí:

                        Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře

                        Václavské náměstí 275

                        Kutná Hora

 Termín odevzdávání žádostí: do 2. 5. 2017

 Přijímací řízení: 3. 5. 2017 od 13 hodin

 Místo přijímacího řízení:

                         Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

                         Jakubská 1

                         Kutná Hora – Vnitřní město

 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách a na nástěnce mateřské školy.

 Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte si žadatel může vyzvednout osobně v mateřské škole v provozní době od 15. do 19. května. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30dnů od zahájení řízení.

 Rodiče mají právo nahlédnout do spisu dne 10. 5. 2017 v době od 12 do 16 hodin.

 

                                                                                              Mgr. Barbora Křivohlavá

                                                                                                          ředitelka školy                    

Kritéria

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 ve školním roce 2017/18

 

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria

1)      Věk dítěte

  • 5 let – dovršení věku do 31. 8. 2017                                            15bodů
  • 4 roky – dovršení věku do 31. 8. 2017                                         14 bodů
  • 3 roky – dovršení věku do 31. 8 2017                                          13 bodů
  • 3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2017                                       12 bodů

 

2)      Individuální situace dítěte                                                  

  • CMŠ navštěvuje sourozenec                                                         3 body
  • Opakovaná přihláška do CMŠ                                                        1 bod

 

3)      Zájem o křesťanskou výchovu

  • Dítě z rodin zapojených do života kutnohorských farností                    7 bodů
  • Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví                           3 body
  • Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství                                              1 bod

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí žádostí.

 

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

 a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v CMŠ sv. Jakuba

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

V Kutné Hoře 27. března 2017

DUBEN  2017

5. 4.        Divadlo – O Budulínkovi

6. 4.        Pomlázkování ve Spolkovém domě

8. 4.        Katecheze s panem farářem

11. 4.       Preventivní program policie ČR – zahrada      

13. 4.      Velikonoční prázdniny

19. 4.      Knihovna

21. 4.      Brigáda na zahradě školky

               Spaní ve školce

25. 4.      Den domácích mazlíčků

27. 4.      Plavání 1

V pátek 21. dubna od 15.30 hodin se uskuteční brigáda na zahradě CMŠ. Práce, které nás čekají, jsou především úprava záhonů, čištění pískoviště, úprava keřů a porostu. Kdo můžete, přijďte alespoň na chvíli s námi probudit zahradu k životu. Opět bude připraveno občerstvení v podobě špekáčků s chlebem. Pitný režim taktéž zajištěn.