Aktuality

14. 04. 2020

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením MŠMT následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21:

Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Podávání žádostí:

Z důvodu uzavření MŠ je možné zaslat přihlášku elektronicky: materska.skola@khfarnost.cz nebo prostřednictvím datové schránky:  6fqmcbu

nebo doručit poštou či osobně na adresu: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

K přihlášce je potřeba doručit přílohu k žádosti „Vyjádření lékaře“ nebo kopii očkovacího průkazu.

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 30. dubna 2020

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni dne 30. 4. a bude Vám sdělen další postup přijímacího řízení v závislosti na délce trvání mimořádných opatření.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách školy:

www.cmsjakub.cz

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte žadatel elektronicky.

Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu po telefonické dohodě dne 7. 5. 2020.

Na základě čl. 13 GDPR poskytuje CMŠ zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů.

 

Mgr. Barbora Křivohlavá

                   ředitelka školy