Aktuality

24. 04. 2021

Montessori znamená vědět, co děti potřebují


Čtvrtá beseda pro rodiče v tomto školním roce bude s lektorkou Petrou Krupkovou o pedagogice Marie Montessori.

Montessori pomáhá zvládnout dětem praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Kdy: ve středu 28. dubna 2021 v 18 hodin

Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Támata, kterými se budeme zabývat:

- principy Montessori pedagogiky

- pozorování, abychom dětem dokázali pomoci s tím, co v danou chvíli chtějí dělat

- vývojové potřeby dětí - nepřemýšlíme o tom, co bychom měli děti "naučit", ale snažíme se přijít na to, co se děti potřebují dozvědět o světě.

Beseda bude prostřednictvím aplikace Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ1M2FjNzAtMDc0Yy00MTQ2LWFkODMtNGIxMTlmMjk1ZTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1f25baf-b3ad-498e-b18e-bf207468cf18%22%2c%22Oid%22%3a%22e296853f-9aac-4d9b-9fa4-524ea3c07d24%22%7d