Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 2 z 29  > >>

PLÁN   AKCÍ

KVĚTEN  2019

1. 5.           Státní svátek

2. 5.          Plavání 2

6. 5.          Knihovna - Včely

 

7. 5.          Dopravní hřiště - DDM

9. 5.          Plavání 3

13. 5.         Zahrada – návštěva Hůrky – projektový den

14. 5.         Gask - předškoláci

16. 5.         Plavání 4

21. 5.         Gask – malé děti

                 Předškoláci – koncert v ZUŠ

22. 5.        Výlet po mlýnech – projekt Život chleba –

                 společně s Hůrkou a ZŠ Křesetice

23. 5.        Plavání 5

29. 5.        Modlitba za školku v kostele Sv.Jakuba

                  20.30

30. 5.        Plavání 6

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/20

 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31.8. 2019

15

4 roky - dovršení věku do 31.8. 2019

14

3 roky - dovršení věku do 31.8. 2019

 

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2019

 12

Individuální situace dítěte

Opakovaná přihláška do MŠ

4

CMŠ  navštěvuje sourozenec dítěte

6

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorských farností[1]

8

Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví

5

Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství

2


*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. CMŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

 O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře

            b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

V Kutné Hoře dne 1. 4. 2019[1] Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.

Rozvoj předčtenářské gramotnosti u předškolních dětí - seminář pro rodiče ve čtvrtek 11. dubna

od 16. 30 ve školce.

 

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Místo pro podávání žádostí: Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře. (dále jen „CMŠ).

                                                           Adresa: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 30. dubna 2019

Doba pro podání žádostí:                            7.00 – 16.30 hod.

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni a bude Vám nabídnut přesný časový termín přijímacího pohovoru, který bude ve čtvrtek 2. května 2019.

 

 

Zveme Vás na již pátou besedu v tomto školním roce.

Téma: Základní seznámení s pedagogikou France Ketta

Kdy: ve čtrtek 21. 3. v 16.30

Kde: v prostorách Církevní MŠ sv. Jakuba