Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 29  > >>

Čtvrtá beseda pro rodiče v tomto školním roce bude s lektorkou Petrou Krupkovou o pedagogice Marie Montessori.

Montessori pomáhá zvládnout dětem praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Kdy: ve středu 28. dubna 2021 v 18 hodin

Milé děti,
protože je nyní taková zvláštní doba, kdy se nemůžeme potkávat my s vámi a vy se svými
kamarády ve školce nebo na hřišti, pojďme spolu něco udělat. Přestože se vzájemně nevidíme,
můžeme na sebe myslet a těšit se, že se zase brzy všichni setkáme. Na znamení naděje, že všechno
bude opět dobré, si vytvořte duhu. Tu pak vylepte do okna tak, aby byla vidět z ulice. Až se pak
půjdete s rodiči projít, uvidíte, kde všude bydlí vaši kamarádi, nejen z vaší školky. My už duhu ve
školce máme, tak se k nám připojte, ať je vidět, že na sebe myslíme.

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21

 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31. 8. 2021

15

4 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

14

3 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

 

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2021

 

12

Individuální situace dítěte

Opakovaná přihláška do MŠ

4

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

6

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorského vikariátu[1]

10

Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví

6

Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství

3

 

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře

            b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.[1] Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením MŠMT následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22:

Podávání žádostí:

Z důvodu uzavření MŠ je možné zaslat přihlášku elektronicky: materska.skola@khfarnost.cz nebo prostřednictvím datové schránky:  6fqmcbu

Nebo doručit poštou či osobně na adresu: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

K přihlášce je potřeba doručit přílohu k žádosti „Vyjádření lékaře„.

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:        do 30. dubna 2021

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni dne 30. 4. a bude Vám sdělen další postup přijímacího řízení v závislosti na délce trvání mimořádných opatření.

 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a nástěnce CMŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře.

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si žadatel může vyzvednout osobně ve dnech od 1. do 11. června 2021 v provozní době mateřské školy.

 Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu dne 6. 5. 2021 v době 13.00 – 16.00 hod.

Na základě čl. 13 GDPR poskytuje CMŠ zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů.

 

Přihlášky pro školní rok 2021/22 jsou k dispozici ke stažení v oddíle "Dokumenty".