Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 29  > >>

Milé děti,
protože je nyní taková zvláštní doba, kdy se nemůžeme potkávat my s vámi a vy se svými
kamarády ve školce nebo na hřišti, pojďme spolu něco udělat. Přestože se vzájemně nevidíme,
můžeme na sebe myslet a těšit se, že se zase brzy všichni setkáme. Na znamení naděje, že všechno
bude opět dobré, si vytvořte duhu. Tu pak vylepte do okna tak, aby byla vidět z ulice. Až se pak
půjdete s rodiči projít, uvidíte, kde všude bydlí vaši kamarádi, nejen z vaší školky. My už duhu ve
školce máme, tak se k nám připojte, ať je vidět, že na sebe myslíme.

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21

 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31. 8. 2021

15

4 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

14

3 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

 

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2021

 

12

Individuální situace dítěte

Opakovaná přihláška do MŠ

4

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

6

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorského vikariátu[1]

10

Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví

6

Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství

3

 

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře

            b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.[1] Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením MŠMT následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22:

Podávání žádostí:

Z důvodu uzavření MŠ je možné zaslat přihlášku elektronicky: materska.skola@khfarnost.cz nebo prostřednictvím datové schránky:  6fqmcbu

Nebo doručit poštou či osobně na adresu: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

K přihlášce je potřeba doručit přílohu k žádosti „Vyjádření lékaře„.

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:        do 30. dubna 2021

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni dne 30. 4. a bude Vám sdělen další postup přijímacího řízení v závislosti na délce trvání mimořádných opatření.

 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a nástěnce CMŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře.

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si žadatel může vyzvednout osobně ve dnech od 1. do 11. června 2021 v provozní době mateřské školy.

 Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu dne 6. 5. 2021 v době 13.00 – 16.00 hod.

Na základě čl. 13 GDPR poskytuje CMŠ zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů.

 

Přihlášky pro školní rok 2021/22 jsou k dispozici ke stažení v oddíle "Dokumenty".

 

Podzimní období ve školce se nese ve znamení tématu: „Hurá, už je podzim“. Podzim jsme ve školce ochutnávali všemi smysly. Zaměřili jsme se hlavně na plody podzimu, které nám dávají stromy a keře.

Díky sdružení Pod horami jsme podnikli výlet na zámek Kačina, kde byl pro nás přípraven program o lese. Povídali jsme si o hmyzím domečku. Volali jsme si dřevěným telefonem.  Pozorovali jsme „hmyzáky“ pod lupou. Prošli jsme hmyzí stezku a mohli jsme si osahahat brouky, včelu, vážku a další zástupce z říše hmyzu. Na závěr dostaly děti síťky na chytání hmyzu a pokusily se nachytat hmyz, aby se na jednotlivé druhy mohly podívat pod lupou.

S dětmi jsme slavili Den stromů. Po dlouhé době byl otevřen park pod Vlašským dvorem a otevřel se nám kráný prostor, který jsme využili pro ekologicky zaměřené aktivity a hry.

Děti zalévali stromy, třídily přírodniny na listnaté, jehličnaté a keře, skládaly rozstříhané obrázky, sbíraly odpadky v přírodě a dokresloly druhou polovinu listu. Na konec nechyběl ani poklad.

Všichni si Den stromů užili a abychom si mohli přimínat, že bez stromů žít nelze, zasadili jsme na zahrádce školky další strom. Loni to byla třešeň, letos jsme zasadili buk.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli pro děti tento den zorganizovat.