Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

KritériumBodové ohodnocení
Věk dítěte 5 let – dovršení věku do 31. 8. 202318
Věk dítěte 4 roky – dovršení věku do 31. 8. 202317
Věk dítěte 3 roky – dovršení věku do 31. 8. 202316
Věk dítěte 3 roky – dovršení věku do 31. 12. 202315
Individuální situace dítěte – Opakovaná přihláška do MŠ4
Individuální situace dítěte – MŠ navštěvuje sourozenec dítěte10
* Zájem o křesťanskou výchovu – Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorského vikariátu112
*Zájem o křesťanskou výchovu – Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví6
* Zájem o křesťanskou výchovu – Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství3

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

1 Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození. O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:
  • dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře
  • dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V Kutné Hoře dne 10. 4. 2023