Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24:

Podávání žádostí:

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit

  1.  e-mailem:  materska.skola@khfarnost.cz  podepsané elektronickým podpisem
  2.  prostřednictvím datové schránky:  6fqmcbu
  3. doručit poštou či osobně na adresu: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

K přihlášce je potřeba připojit přílohu k žádosti:  „Vyjádření lékaře

Termín odevzdávání žádostí o přijetí: do 28. dubna 2023.

Přijímací řízení proběhne dne 4. a 5. května 2023.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a nástěnce CMŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si žadatel může vyzvednout osobně ve dnech od 1. do 15. června 2023 v provozní době mateřské školy.

Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu dne 17. 5. 2023 v době 13.00 – 16.00 hod.

Na základě čl. 13 GDPR poskytuje CMŠ zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů. 

Mgr. Barbora Křivohlavá

                   ředitelka školy