Aktuality

26. 03. 2021

Kritéria přijímacího řízení


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21

 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31. 8. 2021

15

4 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

14

3 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

 

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2021

 

12

Individuální situace dítěte

Opakovaná přihláška do MŠ

4

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

6

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorského vikariátu[1]

10

Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví

6

Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství

3

 

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře

            b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.[1] Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.